De informatie op deze website is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Omgevingswet, de Wet milieubeheer, de inspecties en andere overheidsorganisaties. Voor vragen over risico's van stoffen, of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de helpdesk.

Direct naar

interventiewaarden (tijdelijk uitgezet)
Brandweersymbool

Interventiewaarden
Incidentenbestrijding

ADR
Vrachtwagen met gevaarsbord

ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route), gevaarsetiketten en nummers

Zeer Zorgwekkende Stoffen
Schoorstenen met vervuilende rook

Zeer Zorgwekkende Stoffen