Diervoederadditieven zijn stoffen, micro-organismen of preparaten die vanwege een specifieke functie opzettelijk aan diervoeder of water worden toegevoegd. Diervoederadditieven hebben bijvoorbeeld als doel het verbeteren van de opbrengst van de dierlijke productie, het dierenwelzijn of het effect op het milieu. Ze worden ook wel toevoegingsmiddelen genoemd.

Diervoedercontaminanten zijn stoffen die onbedoeld in diervoeders terecht komen.
Contaminanten kunnen tijdens productie, transport, verwerking of vervoedering in het voer terechtkomen. Contaminanten zijn vaak onvermijdbaar.

Risico’s

Risico’s kunnen ontstaan wanneer te grote hoeveelheden van een additief of een contaminant in het diervoeder terecht komen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van de toepasser/gebruiker, de doeldieren en de consumenten van dierlijke producten.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Diervoederadditieven

Voor diervoederadditieven geldt Verordening (EG) 1831/2003. Volgens deze verordening mogen diervoederadditieven alleen gebruikt worden nadat ze zijn beoordeeld op werkzaamheid en veiligheid. Het FEEDAP panel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid ) voert de beoordelingen uit. Na deze beoordeling wordt een diervoederadditief toegelaten (of afgewezen) door de Europese Commissie. Een overzicht van in de EU Europese unie toegelaten diervoederadditieven is te vinden in het Europees Register Diervoederadditieven.

Diervoedercontaminanten

Voor veel diervoedercontaminanten zijn maximaal getolereerde limieten (ML Maximum Level ) vastgelegd in Richtlijn 2002/32/EG. Diervoeders die meer van deze contaminanten bevatten, mogen niet verhandeld of gebruikt worden in de EU.

Nederlandse wetgeving

De Nederlandse diervoederwetgeving is opgenomen in de Wet Dieren en is grotendeels een omzetting van de EU voorschriften. Een overzicht van actuele Nederlandse en EU wetgeving vindt u op de site van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND Federatie Nederlandse Diervoederketen ).

Overige informatie

  • Het Bureau Diergeneesmiddelen van het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ) regelt de toelating van diervoederadditieven in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ) controleert of de regels worden nageleefd.
  • In Europa kunnen bedrijven zich vrijwillig verbinden aan aanvullende GMP good manufacturing practice +-eisen. GMP+ is een kwaliteitsborgingsysteem voor de diervoederindustrie. GMP+ International omvat onder andere een lijst met productnormen voor stoffen in diervoeders.
  • Themapagina over feed op de EFSA website.