Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels.

Wereldwijd doel

Het GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals ) heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Het indelingssysteem wordt stap voor stap in verschillende landen ingevoerd.
Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Er zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

Door het invoeren van het GHS verminderen de verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsaanduiding, pictogrammen en voorzorgsmaatregelen.

Wettelijk kader

De Verenigde Naties hebben het GHS ontworpen. Het GHS is grotendeels ingevoerd in de internationale transportregelgeving. De gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU Europese unie (Europese unie) is in lijn met het GHS. Daartoe is de CLP Verordening (EG) 1272/2008 in 2009 van kracht geworden. Deze verordening heeft de Stoffenrichtlijn 67/548/ EEG Europese Economische Gemeenschap (Europese Economische Gemeenschap ) en de Preparatenrichtlijn 1999/45/ EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap ) vervangen.

Lees meer over de invoering van GHS bij transport via de "UN TDG Recommendations".
Lees meer over de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) wetgeving in het overzicht van ECHA.

Meer informatie

De Verenigde Naties passen de geharmoniseerde indelingscriteria van het VN GHS eenmaal per twee jaar aan. De VN Verenigde Naties (Verenigde Naties ) heeft revisie 7 van het VN GHS gepubliceerd in 2017 en deze is verwerkt in de CLP Verordening. In 2019 is revisie 8 van het VN GHS gepubliceerd; deze is nog niet verwerkt in de CLP verordening.

Meer over de CLP verordeningen op de website chemischestoffengoed geregeld.nl.