De Europese Kaderrichtlijn Water (KRWKaderrichtlijn Water ) is bedoeld om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. De Europese Commissie heeft een lijst van stoffen opgesteld die in heel Europa met voorrang moeten worden aangepakt (KRW lijst). De Commissie heeft ook milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor deze stoffen.

Op de KRW lijst staan de prioritaire stoffen die een groot risico vormen in en via het watermilieu. De meest risicovolle stoffen op de lijst zijn aangemerkt als prioritair gevaarlijk. De Europese Commissie heeft bepaald dat de lidstaten beheersmaatregelen moeten treffen, gericht op:

  • het stoppen van emissies (vrijkomen) van de prioritair gevaarlijke stoffen
  • het verminderen van emissies (vrijkomen) van de prioritaire stoffen

Stoffen komen op de Europese lijst als ze in meerdere lidstaten een probleem zijn. Volgens de KRW moeten de lidstaten zelf ook de stoffen in kaart brengen die op nationaal niveau een probleem zijn en maatregelen treffen. De doelen en maatregelen worden beschreven in stroomgebiedbeheerplannen.

Meer informatie hierover vindt u via de Helpdesk Water.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

De Kaderrichtlijn Water 2000/60/EGEuropese Gemeenschap  bepaalt dat de Europese Commissie een lijst van prioritaire stoffen moet opstellen. Deze lijst is opgenomen in Bijlage X van de KRW. De eerste lijst van prioritaire stoffen is vastgelegd in de Beschikking 2455/2001/EG. De Europese Commissie moet de lijst regelmatig herzien. Dit is voor het eerst gebeurd in 2008 met de Dochterrichtlijn Prioritaire stoffen 2008/105/EG.

In 2013 is de richtlijn Prioritaire stoffen opnieuw herzien en gewijzigd via Richtlijn 2013/39/EUEuropese unie. Bij deze wijziging zijn enkele stoffen van de lijst verwijderd en zijn andere stoffen toegevoegd. Ook zijn de waterkwaliteitsnormen van enkele stoffen aangepast. Al deze wijzigingen zijn opgenomen in de geconsolideerde versie van de KRW.

Nederlandse wetgeving

De Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG is in Nederland geïmplementeerd via de Waterwet. De normen uit Richtlijn 2013/39/EU zijn in Nederland overgenomen in het herziene Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (BkmwBesluit kwaliteitseisen en monitoring water ).

Voor Nederland specifieke stoffen

Naast het Europese spoor is er het nationale spoor voor “specifieke verontreinigende stoffen” voor het beoordelen van de goede ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen. Deze stoffen en de milieukwaliteitseisen zijn opgenomen in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water.

Lees meer over de wettelijke kaders via de Helpdesk Water en Rijkswaterstaat.

Relatie met andere stoffenlijsten

De prioritair gevaarlijke stoffen onder de KRW zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen en staan in Bijlage II van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU. Dat heeft gevolgen voor het verlenen van vergunningen voor emissies van installaties en processen die onder deze richtlijn vallen. Bij de vergunningverlening moet aandacht aan deze stoffen worden gegeven. Emissiegegevens moeten worden geregistreerd in het kader van de European Pollutant Release and Transfer Register Registerverordening (E-PRTREuropean Pollutant Release Transfer Register ). Zie bijgevoegde brief van de verantwoordelijke staatssecretaris.

Technische informatie

De technische onderbouwing voor het selecteren van de prioritaire KRW stoffen is te vinden via ECEuropese Commissie Preparation of the first list.