Veel mensen hebben een of meer tatoeages. Bij het aanbrengen van een tatoeage of permanente make-up wordt de tatoeage-inkt onder de huid aangebracht. De inkt blijft daar langdurig aanwezig. Daarom moeten de stoffen in tatoeage-inkten veilig zijn.

Inkten zijn complexe mengsels met veel componenten, zoals (azo-)kleurstoffen, pigmenten, zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKspolycyclische aromatische koolwaterstoffen ). Inkten bevatten ook conserveermiddelen, vulstoffen, oplosmiddelen en onzuiverheden.

Risico’s

Sommige componenten in inkten kunnen allergische huidreacties geven. Andere componenten hebben andere toxische eigenschappen. Dat kan gaan om huidirritatie, effecten op de voortplanting, kankerverwekkendheid, of er kunnen kankerverwekkende stoffen uit worden gevormd.
Overgevoeligheidsreacties op de plek van de tatoeage zijn de meest voorkomende gezondheidsklachten. Door bacteriën in de inkt of bij een onhygiënische werkwijze kunnen huidinfecties ontstaan bij het tatoeëren.
Er is weinig bekend over andere negatieve effecten bij personen met een tatoeage. In de wetenschappelijke literatuur wordt tot nog toe geen verhoging in het aantal kankergevallen bij bezitters van tatoeages gerapporteerd.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Er is momenteel geen rechtstreekse EUEuropese unie wetgeving voor tatoeagekleurstoffen. Het European Chemicals Agency (ECHAEuropean Chemicals Agency ) heeft het risico van bepaalde stoffen in tatoeage-inkten en permanente make-up beoordeeld. ECHA heeft geconcludeerd dat een restrictie onder de REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën verordening nodig is. Het gaat om een voorstel tot een verbod van de stoffen in tatoeage-inkten die:

  • nu  via het Nederlandse Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen zijn verboden,
  • een allergische reactie kunnen geven,
  • irriterend zijn voor huid en ogen.

Het ECHA voorstel is in oktober 2017 ingediend.
Lees meer over REACH autorisatie en restrictie.

Nederlandse wetgeving

In het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen is vastgelegd dat tatoeage-inkten steriel moeten zijn en welke stoffen verboden zijn in tatoeage-inkten:

  • de stoffen in bijlage I en bijlage II bij het Warenwetbesluit,
  • de stoffen die volgens de Cosmeticaverordening 1223/2009/EGEuropese Gemeenschap verboden zijn voor cosmetische producten,
  • CMR stoffen - in de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening (EG) 1272/2008 ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting categorie 1A, 1B en 2,
  • conserveermiddelen.

Overige informatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ) controleert met steekproeven bij Nederlandse importeurs en leveranciers of tatoeage-inkten voldoen aan de wettelijke eisen. Als inkten niet voldoen, kan de NVWA een boete opleggen en de partij uit de handel nemen.
In Nederland verleent de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) vergunningen aan tatoeagestudio’s en controleert ook de naleving daarvan.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voert in opdracht van het NVWA risicobeoordelingen uit voor in tatoeage-inkten aangetroffen toxische stoffen.
Bij het landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid zijn hygiënerichtlijnen te vinden voor tatoeëren en piercen.