Bij activiteiten met luchtemissies van stoffen toetst het bevoegd gezag de emissie aan de emissiegrenswaarde van een stof. De stofklasse waarin een stof is ingedeeld bepaalt welke emissiegrenswaarde geldt.

Stoffen zijn op basis van hun chemische, fysische en toxicologische eigenschappen onderverdeeld in categorieën en stofklassen. Ook de technische mogelijkheden voor emissiebeperking kan bepalend zijn voor de klasse-indeling.

Wettelijk kader

Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal), onderdeel van de Omgevingswet bevat de regelgeving voor het beperken van emissies van bedrijven. De opgetelde emissieconcentratie van alle stoffen binnen een stofklasse mag niet hoger zijn dan de emissiegrenswaarde voor deze stofklasse. Het bedrijf moet altijd de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. Uitgangspunt is dat met BBT Best Beschikbare Technieken (Best Beschikbare Technieken) het bedrijf kan voldoen aan de emissiegrenswaarden.

Hoe vind ik de klasse-indeling van een stof?

De klasse-indeling van individuele stoffen staat in bijlage III van het Bal Besluit Activiteiten Leefomgeving (Besluit Activiteiten Leefomgeving). De stofklassen van een stof en de bijbehorende emissiegrenswaarde vindt u ook in het zoeksysteem van deze website. Ook de stofklassen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vindt u in het zoeksysteem.

Er is geen klasse-indeling voor mijn stof

Is de stof niet individueel ingedeeld? Controleer dan of de stof onder één van de stofgroepen in bijlage III van het Bal valt. Behoort de stof tot een stofgroep, houd dan de klasse-indeling van deze stofgroep aan. Is een bepaalde stof niet onder een stofgroep onder te brengen, dan bepaalt het bevoegd gezag zelf in welke klasse deze stof moet vallen. Een schema voor de indeling in stofklassen staat in de Werkwijze Nederlandse Stofadviezen(PDF) (2020). Het bevoegd gezag kan ook advies inwinnen bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Verzoeken om advies kunnen via de helpdesk worden ingediend.

Grensmassastroom vervallen

Tot 1 januari 2024 hoorde bij een stofklasse zowel een grensmassastroom als een emissiegrenswaarde. Met ingang van de omgevingswet is de grensmassastroom komen te vervallen. Bij het informatiepunt leefomgeving staat uitleg over de wijzigingen. Daar staat ook een link naar "was-wordt" tabellen. In de tabel "Luchtemissies inhoudelijke veranderingen(XLSX)" staan wijzigingen met betrekking tot ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) uitgelegd. Vanaf regel 19 (specifieke eisen en activiteiten) staat uitgelegd wat de veranderingen specifiek voor de grensmassastroom betekenen.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.