Voor sommige gevaarlijke stoffen zijn in de Europese Unie ( EU Europese unie (Europese unie)) autorisaties (verbod tenzij vrijstelling) of restricties (beperkingen) vastgelegd. Deze kunnen gelden voor productie, handel, verwerking, vervoer, opslag en gebruik. De stoffen en hun autorisaties en/of restricties zijn vastgelegd in de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) verordening.

Er zijn verschillende criteria op grond waarvan autorisaties of restricties aan stoffen worden opgelegd. Het kan bijvoorbeeld gaan om kankerverwekkende stoffen of PBT of vPvB stoffen.

Wettelijk kader

De REACH Verordening (EG) 1907/2006 regelt de verplichtingen voor bedrijven die stoffen produceren, gebruiken, verwerken en verhandelen. Voor sommige persistente organische verontreinigende stoffen zijn ook verboden of beperkingen vastgelegd in de POP verordening (EU) 2019/1021.
Lees meer over de POP verordening en het Verdrag van Stockholm.

De REACH verordening geldt ook voor producten, mengsels en voorwerpen met de stof. Producenten en importeurs moeten hun stoffen registreren. Daarbij moeten ze aantonen dat de stof veilig wordt gebruikt. In REACH zijn daarover regels vastgelegd, onder andere in:

  • Artikel 5-24 en Bijlage I t/m tot en met (tot en met) XI: verplichtingen over registratie van stoffen
  • Artikel 57-66 en Bijlage XIV: stoffen die niet mogen worden gebruikt, tenzij voor een bepaald gebruik autorisatie (verbod tenzij vrijstelling) is verkregen
  • Artikel 67-73 en Bijlage XVII: stoffen waarvoor restricties (beperkingen) gelden

Het European Chemicals Agency (ECHA) coördineert de uitvoering van REACH. 

Geconsolideerde versie

Onder 'Wetgeving' verwijzen we u naar de meest recente geconsolideerde versie van de REACH verordening. Deze versie geeft een volledig overzicht van alle wijzigingen, maar heeft geen officiële status. De meest recente wijzigingen zijn daarin (meestal) nog niet opgenomen. Deze zeer recente verordeningen kunt u ook vinden onder "Wetgeving".

Autorisatie

In de EU bestaat grote zorg over de gevaren en risico’s van de “substances of very high concern” ( SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern)). SVHC stoffen worden op de kandidaatslijst geplaatst via een formele procedure. Na prioritering worden de SVHC stoffen met hun autorisatieplicht opgenomen in Bijlage XIV van de REACH verordening. Soms kunnen bedrijven geen alternatieve stof of proces gebruiken ter vervanging van de SVHC stof. Dan kunnen zij een aanvraag voor autorisatie indienen.

Autorisatieplicht geldt voor alle gebruik van de SVHC stoffen in de EU, met enkele uitzonderingen:

  • productie en een aantal specifieke toepassingen zoals als chemisch intermediair
  • import van voorwerpen die autorisatie-plichtige stoffen bevatten

Restricties

Stoffen waarvoor restricties gelden zijn opgenomen in bijlage XVII van de REACH Verordening. Sommige restricties hebben betrekking op een breed spectrum van gebruik. Andere restricties zijn juist toegespitst op een specifiek gebruik (bijvoorbeeld cadmium in verf). Restricties gelden voor alle bedrijven in de EU die de stof produceren, gebruiken of op de markt brengen.

Meer informatie vindt u via de REACH en CLP helpdesk.