De Acute Exposure Guideline Level is een interventiewaarde voor de incidentenbestrijding die is afgeleid in de VS onder auspiciën van de US EPA United States Environmental Protection Agency (United States Environmental Protection Agency)

AEGL Acute Exposure Guideline Level (Acute Exposure Guideline Level) waarden vindt u op de websites van de US EPA.

Doel van de AEGLs

De AEGLs zijn, evenals de Nederlandse interventiewaarden, bedoeld voor incidentbestrijding. Ze zijn bedoeld om rampenbestrijders te helpen om de algemene bevolking te beschermen in geval van het vrijkomen van een chemische stof bij rampen en incidenten waarbij een kortdurende blootstelling aan een gevaarlijke, chemische stof of stoffen kan worden verwacht. AEGLs worden gebruikt om effectgebieden te identificeren waarbinnen gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. Hierbij worden zowel de blootstellingsconcentratie als de duur van de blootstelling meegewogen.  Er zijn AEGL waarden voor vijf blootstellingstijden, namelijk 10 minuten, 30 minuten, 1 uur, 4 uur en 8 uur.

De AEGL systematiek gaat uit van verschillende niveaus van ernst van toxicologische effecten. Het betreft de zogenoemde 4 D's: Detection, Discomfort, Disability en Death. De drie niveaus van AEGL waarden geven aan bij welke blootstelling de ernst van de te verwachten effecten overgaat:

  1. AEGL-1, van detection naar discomfort,
  2. AEGL-2, van discomfort naar disability,
  3. AEGL-3, van disability naar death.

Status van de AEGLs

Van 1996 tot oktober 2011 zijn AEGLs volgens een uitgebreide procedure afgeleid door de National Advisory Committee for AEGLs (NAC/AEGL) onder auspiciën van de US EPA. Na publieke consultatie kregen de AEGLs de ‘interim’ status toegekend. De National Research Council of the National Academy of Sciences beoordeelde de interim waarden en de bijbehorende onderbouwing, waarna ze de status van ‘final’ kregen toegekend. In afwachting van deze laatste stap zijn ’interim’ waarden ook voor gebruik in de praktijk beschikbaar gesteld. 

In november 2011 is het proces aangepast. De NAC/AEGL werd opgeheven en vanaf dat moment zijn geen nieuwe AEGLs meer afgeleid maar ligt de focus op het afronden van de waarden met ‘interim’ status door de National Academy of Sciences. De verantwoordelijkheid en coördinatie hiervan ligt bij de US EPA.  De definitieve, interim en voorgestelde AEGL waarden zijn te vinden op de EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency) website.