Er zijn normen voor kortdurende piekblootstelling en voor blootstelling gedurende 8 uur per dag tijdens het gehele arbeidzame leven.

Lees meer over verschillende normen voor werknemers:

Grenswaarden voor individuele stoffen zijn te vinden via Zoek stoffen.
Grenswaarden voor gewasbescherming (AOELAcceptable Operator Exposure Level ) kunt u vinden via de achtergrondpagina.

Wetgeving

De Nederlandse wet- en regelgeving over gevaarlijke stoffen op het werk is gebaseerd op Europese regelgeving (Richtlijn, 98/24/ECEuropese Commissie ). Voor de omgang met kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk is dit geregeld in Richtlijn 2004/37/EC. De verplichting tot het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie is beschreven in artikel 9 van Richtlijn 89/391/EEGEuropese Economische Gemeenschap . De volgorde van te nemen beheersmaatregelen staat in artikel 6 van deze richtlijn.

Beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Het is verplicht voor artsen om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvBNederlands Centrum voor Beroepsziekten ). Melding kan via het formulier ‘Meld beroepsziekten’.
Omdat er ondanks alle wet- en regelgeving toch regelmatig nieuwe  of opkomende risico’s worden gemeld, heeft het NCvB het online loket SIGNAAL beschikbaar gemaakt. Daar kunnen bedrijfsartsen een mogelijk nieuw arbeidsgerelateerd risico melden.