Milieunormen zijn gericht op de bescherming van mensen en van planten, dieren en andere organismen. Er zijn normen voor oppervlaktewater, grondwater, sediment (waterbodem), bagger, bodem en lucht.

Bij het afleiden van normen worden effecten op de mens en op organismen onderzocht. De humane normen zijn afgestemd met de milieukwaliteitsnormen die organismen in het milieu beschermen. De waarde die zowel mens als milieu beschermt, wordt uiteindelijk vastgesteld als norm.

Status van de normen

Normen die zijn opgenomen in Nederlandse of Europese wet- en regelgeving zijn direct geldig. Een voorbeeld zijn de waterkwaliteitsnormen die vanwege de Kaderrichtlijn Water zijn afgeleid (zie KRW) of de interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering. 

Beleidsmatige normen

Naast de normen in de regelgeving zijn er ook normen die beleidsmatig zijn vastgesteld door het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat . Deze normen kunnen zijn opgenomen in een vergunning en zijn als zodanig indirect geldig. De beleidsmatige normen zijn getoetst in een wetenschappelijke klankbordgroep en in een beleidsmatige werkgroep, waarna ze worden vastgesteld.

Overige normen

Er zijn ook normen die Rijkswaterstaat in het verleden heeft afgeleid, maar die nog niet zijn vastgesteld volgens bovengenoemde procedures. Waterbeheerders gebruiken deze normen bij de vergunningverlening of in monitoringsprogramma's. Het streven is om deze normen alsnog te laten vaststellen.
Alle normen zijn op deze website te vinden via Zoek stoffen; de niet vastgestelde normen staan in een apart PDF bestand.

Toetsen van de normen

Milieunormen geven de risicogrenzen aan. Of die grenzen worden overschreden blijkt pas uit een vergelijking met gemeten of berekende concentraties in het milieu. De wijze van meten en toetsen (aantal meetpunten, frequentie, tijdstip, middeling) bepaalt mede de conclusie of er al dan niet sprake is van normoverschrijding. Details over de meting en toetsing zijn vaak opgenomen in de betreffende wetsteksten, net als de consequenties van overschrijdingen.