Luchtkwaliteitsnormen geven de risicogrenzen aan voor stoffen in de buitenlucht. Ze zijn gericht op de bescherming van mens en ecosysteem.

Welk type normen?

De Wet milieubeheer onderscheidt grenswaarden en richtwaarden. Grenswaarden moeten binnen een bepaalde termijn worden bereikt. Wanneer ze eenmaal zijn bereikt, mogen ze niet meer worden overschreden. Richtwaarden moeten voor zover mogelijk binnen een bepaalde termijn worden bereikt.

In de Wet milieubeheer staan luchtkwaliteitsnormen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM10Particulate Matter kleiner dan 10 micrometer en PM2,5Particulate Matter kleiner dan 2,5 micrometer ), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKspolycyclische aromatische koolwaterstoffen ).
Daarnaast staan in de Wet milieubeheer informatiedrempels (voor ozon) en alarmdrempels (voor ozon, zwaveldioxide en stikstofdioxide). Het bevoegd gezag waarschuwt de bevolking bij overschrijding van deze drempels. De informatiedrempel heeft betrekking op gevoelige groepen, terwijl de alarmdrempel betrekking heeft op de algemene bevolking.

Beleidsmatige luchtkwaliteitsnormen

Voor een aantal stoffen zijn in Nederland beleidsmatige normen (MTR en VR) vastgesteld. Veel van deze normen zijn indicatieve normen. Indicatieve normen zijn afgeleid via een versnelde procedure, omdat er vanuit de vergunningverlening behoefte bestond aan normen voor deze stoffen.

De beleidsmatige normen spelen een rol bij de vergunningverlening, in het kader van het Activiteitenbesluit. Met name voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) moet aan de beleidsmatige milieukwaliteitsnormen worden getoetst.

Normoverschrijding

Als grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan moeten de verantwoordelijke overheden een luchtkwaliteitsplan maken. Daarin geven zij de maatregelen aan waarvan verwacht mag worden dat daarmee de grenswaarden tijdig kunnen worden bereikt. De luchtkwaliteitsplannen van gemeenten, provincies en rijk zijn samengebracht in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ). Overschrijding van de beleidsmatig vastgestelde normen kan gevolgen hebben voor de vergunningverlening.

Wettelijk kader

EUEuropese unie wetgeving

Richtlijn 2008/50/EGEuropese Gemeenschap bevat normen voor de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht. De vierde dochterrichtlijn 2004/107/EG (metalen en PAK's) zal naar verwachting later ook worden ondergebracht in de nieuwe richtlijn.

Nederlandse wetgeving

De normen uit de EU richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in de Wet milieubeheer, Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, bijlage 2. De EU onderscheidt grenswaarden en streefwaarden, die in de Wet milieubeheer zijn opgenomen als grenswaarden en richtwaarden. Een aantal beleidsmatige luchtnormen is opgenomen in de activiteitenregeling, bijlage 13.

Overige luchtkwaliteitsnormen

Er zijn binnenluchtnormen afgeleid door de WHOWorld Health Organization en door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Binnenluchtnormen hebben geen officiële status, en worden daarom niet op deze website vermeld. Lees meer via RIVM - Binnenmilieu.

Lees meer over grenswaarden voor de werknemer.
Lees meer over normen voor rampen en incidenten.

Voor de meeste stoffen heeft de luchtkwaliteitsnorm betrekking op langdurige blootstelling en wordt die uitgedrukt als jaargemiddelde concentratie. Voor sommige stoffen is een periodieke of kortdurende blootstelling relevanter (bijvoorbeeld koolmonoxide). Dit staat dan aangegeven bij de betreffende normen.

Meer informatie over de verschillende luchtkwaliteitsnormen is te vinden via het Compendium voor de leefomgeving, de rijksoverheid en InfoMil.

Lees meer over de status van luchtnormen in het rapport Luchtnormen geordend.