In Nederland zijn normen vastgesteld voor de mens die via het milieu wordt blootgesteld aan stoffen. Deze norm heet het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau )). 

Mensen kunnen stoffen binnenkrijgen via bodem, water en lucht. Het MTR voor de mens worden uitgedrukt in hoeveelheid van de stof per kilogram lichaamsgewicht (mg/kg) of, voor lucht, als concentratie in lucht (µg/m3). Deze humane normen zijn afgestemd met de milieukwaliteitsnormen die organismen in het milieu beschermen. De waarde die zowel mens als milieu beschermt, wordt uiteindelijk vastgesteld als norm.
Lees meer over milieukwaliteitsnormen.

De EU Europese unie (Europese unie) leidt ook humane normen af. Deze kunnen afwijken van de Nederlandse. EU-normen worden onder andere afgeleid door de EFSA (voor stoffen die ook in voedsel voorkomen). Ook binnen de Europese chemicaliënwetgeving REACH worden humane normen afgeleid.

Stoffen met veilige waarde

Bij veel stoffen is er een dosis of concentratie waar beneden geen nadelige effecten voor mens of milieu verwacht worden. Voor deze stoffen zijn de MTR’s afgeleid van de Tolerable Daily Intake (TDI Tolerable Daily Intake (Tolerable Daily Intake )). Het MTR is gelijk aan het TDI. 

Genotoxisch kankerverwekkend: geen veilig niveau

Genotoxisch kankerverwekkende stoffen worden anders beoordeeld. Van deze stoffen wordt aangenomen dat bij elke dosis, hoe gering ook, er een kans bestaat dat ze het DNA zodanig beschadigen dat er tumoren ontstaan. Daarom zijn de normen voor deze stoffen zo gedefinieerd, dat ze leiden tot een aanvaardbaar extra risico op kanker:

  • Het MTR is de dosis die bij levenslange toediening aan tienduizend personen leidt tot één extra geval van kanker (1:10.000 per leven bij levenslange blootstelling).

Lees meer in de Notitie Omgaan met risico’s.