De normen voor bagger en grond geven maximale waarden voor stoffen in partijen grond en bagger die bestemd zijn voor hergebruik. Daarbij gelden drie bodemfunctieklassen: Achtergrondwaarden, Wonen en Industrie.

Voor iedere vorm van hergebruik is een andere norm opgesteld. Een voorbeeld van hergebruik is het verspreiden van bagger op landbouwgrond. De normen voor het toepassen van grond en bagger zijn functiegericht. Voor een industriegebied kunnen de normen hoger zijn dan voor een woongebied of bij natuur en landbouw.
De normen zijn grotendeels gebaseerd op kennis van de risico’s van stoffen voor de mens en milieu. De normen moeten er toe leiden dat de kwaliteit van de ontvangende locatie niet onaanvaardbaar verslechtert.

Voor een overzicht van de kaders en achtergronden bij de normen voor hergebruik van grond en bagger, zie het Bodem+ rapport Ken uw (water)bodemkwaliteit.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader is vastgelegd in:

  • Besluit bodemkwaliteit
  • Wet bodembescherming
  • Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013

Welke normen zijn er?

Er zijn normen voor grond en bagger voor drie bodemfunctieklassen namelijk Achtergrondwaarden, Wonen en Industrie. Binnen deze klassen mag grond en bagger verplaatst worden. Ook mag bodem uit de schonere klasse geplaatst worden in een vuilere klasse. Dit geeft concreet invulling aan het 'stand still'-principe: de kwaliteit van de bodem mag na het verplaatsen van grond en bagger niet verslechteren. Partijen grond en bagger die voldoen aan de 'Achtergrondwaarde' kwaliteit, mogen altijd worden toegepast.
In specifieke situaties kan dit landelijke systeem van bodemfunctieklassen mogelijk niet voldoen. Sinds 2008 mogen gemeenten en waterschappen daarom als bevoegd gezag - binnen bepaalde voorwaarden - zelf normen vaststellen voor het hergebruik van grond en bagger. Zulke gebiedsspecifieke normen kunnen afwijken  van de landelijke normen. Deze normen worden Lokale Maximale Waarden genoemd. Bevoegde gezagen leggen de eventuele gebiedsspecifieke normen, na goedkeuring in een democratisch proces, vast in de Nota Bodembeheer. De risico's van het lokale beleid worden berekend in een speciaal instrument, de risicotoolbox.

Verspreiding baggerspecie

Voor de verspreiding van baggerspecie op aangrenzende percelen, geldt een toetsing die volledig is gebaseerd op de risico’s van mengsels van stoffen voor het ecosysteem. De oude klassensystematiek voor de beoordeling van de verspreidbaarheid van bagger is vervangen door de 'msPAF' of toxische druk berekening. Het programma ToWaBo voert deze berekening uit.

Gebiedsspecifieke normen

Gemeenten gebruiken de RisicotoolboxBodem voor de onderbouwing van gebiedsspecifieke normen. Voor het verspreiden van bagger op aangrenzende percelen is geen gebiedsspecifiek beleid mogelijk.
Meer informatie over de onderbouwing van de normen: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport over de Landelijke Referentiewaarden.