Het principe van de risicobeoordeling is voor alle stoffen gelijk. Er zijn echter verschillen in de gebruikte methodieken. Dit hangt af van het gebruik van de stof of het doel waarvoor een risicobeoordeling wordt gemaakt. Veel methoden zijn ingebouwd in rekenmodellen die worden gebruikt bij de risicobeoordeling.

Hieronder vindt u een overzicht van de methoden en modellen die in Europa gebruikt worden voor de blootstellingsschatting, effectbeoordeling en het hele proces van de risicobeoordeling van stoffen. Het Amerikaanse Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPTOffice of Pollution Prevention and Toxics ), heeft ook verschillende bloodstellingsbeoordelingsmethoden, databases en modellen ontwikkeld.
Vind informatie over de Amerikaanse methoden.

Modellen en methoden voor risicobeoordeling

 • CHESAR: CHEmical Safety Assessment and Reporting is een ondersteunend model voor het uitvoeren van een standaard veiligheidsbeoordeling voor verschillende (specifieke) toepassingen van een stof in het kader van REACH. Het maakt de informatie inzichtelijk die nodig is om de blootstelling en de risico's van stoffen te kunnen bepalen.
 • COSHH-Essentials: Een instrument om de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen.
 • EUSES: European Union System for the Evaluation of Substances. EUSESEuropean Union System for the Evaluation of Substances is een combinatie van rekenmethoden voor de milieu-en consumentenrisicobeoordeling van industriële chemicaliën en biociden. EUSES is te gebruiken voor het bepalen van de blootstelling van het milieu en de consument aan stoffen. EUSES wordt ook onder REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën gebruikt.
 • IPRA: Integrated Probabilistic Risk Assessment is een geïntegreerde methode die uit gaat van de probabilistische beoordeling van de gezondheidsrisico's door blootstelling aan stoffen.
 • Stoffenmanager: Een model om de risico's te beheersen als gevolg van berekende blootstelling aan stoffen op de werkplek. Het  is voornamelijk een hulpmiddel voor het Midden- en Klein Bedrijf.
 • USES: Uniform System for the Evaluation of Substances, Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (UBSUniform Beoordelingssysteem Stoffen ); computerprogramma voor de risicobeoordeling van industriële chemicaliën, biociden en gewasbeschermingsmiddelen.
 • RisicotoolboxBodem.nl: Webtool voor grond en bagger beleidstoepassingen. Deze applicatie werkt op basis van risico's voor mens, ecosysteem en landbouwproductie.
 • HAIR: HArmonised environmental Indicators for pesticide Risk was een project dat geharmoniseerde milieu- en humane risicoindicatoren voor gewasbeschermingsmiddelen heeft opgeleverd, die zijn geïmplementeerd in een software pakket.
 • ECETOC-TRA: Targeted Risk Assessment (gerichte risicobeoordeling) van het European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemals. Dit is een trapsgewijs model ontwikkeld binnen REACH om de blootstelling en het risico van het gebruik van stoffen te bepalen voor consumenten, werknemer en het milieu.

Modellen en methoden voor schatting van blootstelling

 • ART: Advanced REACH Tool. Een model dat realistische schattingen van humane blootstelling genereert. Het model is een combinatie van klassieke modelbenaderingen met nieuwe statistische technieken.
 • CHARM: Chemical Hazard Assessment and Risk Management. Dit model is te gebruiken voor de berekening van milieuconcentraties van stoffen die voornamelijk gebruikt of gewonnen worden op olie- of boorplatformen.
 • ConsExpo: Een model dat meerdere rekenmethoden en modellen omvat en gebruikt wordt voor de schatting van de blootstelling aan stoffen in consumentenproducten. Er is ook een versie voor blootstelling aan sprayproducten met nanomaterialen: ConsExpo nano.
 • Probabilistische modellen voor de inname via de voeding (PDF): In dit rapport worden twee innamemodellen beschreven voor blootstelling van de mens via voeding.
 • EASE: Een computermodel voor het schatten van werknemersblootstelling overeenkomstig de EUEuropese unie Technical Guidance Documents voor stoffen (zie Handleidingen risicobeoordelingen). Is ook onderdeel van EUSES.
 • EMKG/BAuAEinfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe / Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin : Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe ontwikkeld door de Duitse Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Dit model is te gebruiken om de blootstelling te bepalen veroorzaakt door het inademen van en huidcontact met gevaarlijke stoffen.
 • EUROPOEM: Een model waarmee de blootstelling voor de toepasser kan worden geschat die wordt veroorzaakt door het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht.
 • QSARs: Gebruik van kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties in de reguliere risicobeoordeling, ter voorspelling van gevaarseigenschappen op basis van de chemische structuur van een stof.
 • FOCUS-models: FOrum for CoCobalt -ordination of pesticide fate models and their USe. Dit forum heeft de berekening van milieuconcentraties van stoffen in gewasbeschermingsmiddelen geharmoniseerd.
 • Hydrocarbon Block Method: Berekende milieuverspreidingsfactoren en humane inname fracties bruikbaar voor de milieurisicobeoordeling van aardolieproducten. Deze methode is ingebouwd in USESUniform System for the Evaluation of Substances .
 • MCRA: Monte Carlo Risk Assessment is een probabilistische modellering van de inname van stoffen via de voedselketen.
 • PROAST: Software die is te gebruiken voor de dosis-respons modellering voor humane risicoschatting en voor het modelleren van milieuconcentraties voor ecotoxicologische risico-evaluatie.
 • RiskofDerm: Een model voor het bepalen van de blootstelling via de huid van werknemers. Dit model is te gebruiken als huidrisicomanagementinstrument voor onder ander het Midden- en Klein Bedrijf.