De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke groepen van ZZS voor kunnen komen bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in milieuvergunningen.

De ZZS Navigator bevat de ZZS groepen zoals gehanteerd op deze website en de branches zoals genoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (BalBesluit activiteiten leefomgeving ). Dit instrument is ontwikkeld op basis van de kennis van een aantal deskundigen, aangevuld met literatuuronderzoek. De testversie van de ZZS navigator is op deze pagina beschikbaar als Excel tool.

Testversie

De testversie van de ZZS navigator geeft een algemene indruk van combinaties van ZZS groepen en de branches waarin ze kunnen voorkomen. Voor specifieke situaties is nader onderzoek nog steeds noodzakelijk. Wanneer er bijvoorbeeld in de navigator bij een bepaalde branche geen ZZS groepen worden benoemd, sluit dit niet uit dat daarin toch ZZS voorkomen. De testversie is in november 2018 geactualiseerd. Dat betekent dat de branches uit het definitieve BALBesluit activiteiten leefomgeving zijn opgenomen en dat de stoffen die in 2018 aan de ZZS lijst zijn toegevoegd ook aan de navigator zijn toegevoegd. Er zijn echter geen nieuwe koppelingen tussen een branche en ZZS aangebracht. 

Doorontwikkeling in 2018, met uw hulp en ervaring

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toetst in 2018 of dit hulpmiddel tegemoet komt aan de wensen van het bevoegd gezag. Ook wordt de ZZS navigator verder gevalideerd en aangevuld, en zo nodig specifieker gemaakt. Begin 2019 komt een nieuwe versie beschikbaar waarin deze informatie is verwerkt.

Opmerkingen en aanvullingen op de tool vanuit uw praktijk worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze inzenden naar de helpdesk van deze website.