Ons drinkwater moet veilig zijn. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Europese en Nederlandse wetgeving. Drinkwater wordt in Nederland bereid uit grondwater en oppervlaktewater. Oppervlaktewater wordt gebruikt van speciaal aangewezen locaties in de Rijn, het IJsselmeer en de Maas.

Welke normen zijn er?

Kwaliteitseisen oppervlaktewater

Oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater moet voldoen aan aparte kwaliteitseisen. Voor circa 25 stoffen zijn wettelijke kwaliteitseisen vastgelegd. De waterbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat het oppervlaktewater hieraan voldoet. Er kunnen grote verschillen bestaan tussen de kwaliteitseisen voor oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding en de ecologische normen voor oppervlaktewater.
Het drinkwaterbedrijf moet bij het innemen van oppervlaktewater rekening houden met specifieke kwaliteitseisen voor het innamewater. Voor circa 35 stoffen zijn deze vastgelegd. Drinkwaterbedrijven meten daarnaast ook nieuwe, zogenaamde opkomende stoffen, als het vermoeden bestaat dat deze een risico kunnen vormen voor de drinkwaterbereiding.

Signalering opkomende stoffen

Voor opkomende stoffen geldt een signaleringsparameter van 1 µg/lmicrogram per liter . Wanneer de concentratie van een stof in het innamewater langer dan 30 dagen hoger is dan 1 µg/l, wordt nader onderzoek verricht naar mogelijke gezondheidsrisico’s. In dat geval leidt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de nieuwe stof een drinkwaterrichtwaarde af. Dat gebeurt ook voor nieuwe, opkomende stoffen die structureel (gedurende 3 jaar) de signaleringswaarde van 0,1 µg/l in innamewater overschrijden. De signaleringswaarde van 0,1 µg/l is vastgelegd in het Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRWKaderrichtlijn Water .

Kwaliteitseisen drinkwater

Ook voor het drinkwater dat uit de kraan komt gelden kwaliteitseisen. De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de levering van drinkwater dat daaraan voldoet. Lees meer via de pagina Kwaliteitseisen drinkwater.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

De Kaderrichtlijn water 2000/60/EGEuropese Gemeenschap (KRW) bevat doelstellingen voor water dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater. In Nederland is dit uitgewerkt in het Besluit milieukwaliteitseisen en monitoring water 2009 (BKMWBesluit kwaliteitseisen en monitoring water ).

Nederlandse wetgeving

In het Besluit milieukwaliteitseisen en monitoring water 2009 (BKMW) zijn de kwaliteitseisen vastgelegd voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater (Bijlage III). Dezelfde kwaliteitseisen zijn ook vastgelegd in de Drinkwaterregeling, aangevuld met eisen voor enkele andere stoffen en stofgroepen (bijlage 5). In de drinkwaterregeling is ook de signaleringsparameter voor overige antropogene stoffen opgenomen.
Lees meer over drinkwater via “RIVM – drinkwater” en de Helpdesk Water.