De volgende etiketten en kenmerken van het ADRAccord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route zijn verplicht zijn bij het transport over de weg van stoffen en producten met de betreffende gevaarsindeling.

Thumbnail

 

 


Het nummer boven de streep is het gevaarsidentificatienummer (2 of 3 cijfers, indien van toepassing voorafgegaan door de letter X).
Het nummer onder de streep is het stofidentificatienummer of UNUnited Nations -nummer (4 cijfers).

 

Thumbnail

1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.1, 1.2 en 1.3

 

Thumbnail

Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.4

 

Thumbnail

1.5 Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.5

 

Thumbnail

1.6 Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.6
 

Thumbnail

2.1 Brandbaar gas (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd
 

Thumbnail

2.2 Niet brandbare, niet giftige gassen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

Thumbnail

2.3 Giftige gassen

Thumbnail

3. Brandbare vloeistoffen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

 

Thumbnail

4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen

Thumbnail

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Thumbnail

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

Thumbnail

5.1 Oxiderende stoffen

Thumbnail

5.2 Organische peroxiden

Thumbnail

6.1 Giftige stoffen

Thumbnail

6.2  Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)

Thumbnail

7. Radioactieve stoffen

Thumbnail

8. Bijtende stoffen

Thumbnail

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

Thumbnail

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen, subklasse 9A

 

Thumbnail

Milieugevaarlijke stoffen