Diervoederadditieven zijn stoffen, micro-organismen of preparaten die vanwege een specifieke functie opzettelijk aan diervoeder of water worden toegevoegd. Diervoedercontaminanten zijn stoffen die onbedoeld in diervoeders terecht komen.

Diervoederadditieven hebben bijvoorbeeld als doel het verbeteren van de opbrengst van de dierlijke productie, het dierenwelzijn of het effect op het milieu. Contaminanten kunnen tijdens productie, transport, verwerking of vervoedering in het voer terechtkomen. Contaminanten zijn vaak onvermijdbaar.

Risico’s

Risico’s kunnen ontstaan wanneer te grote hoeveelheden van een additief of een contaminant in het diervoeder terecht komen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van de toepasser/gebruiker, de doeldieren en de consumenten van dierlijke producten.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Diervoederadditieven

Voor diervoederadditieven geldt Verordening (EGEuropese Gemeenschap ) 1831/2003. Volgens deze verordening mogen diervoederadditieven alleen gebruikt worden nadat ze zijn beoordeeld op werkzaamheid en veiligheid. Het FEEDAP panel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid ) voert de beoordelingen uit. Een overzicht van in de EUEuropese unie toegelaten diervoederadditieven is te vinden in het Europees Register Diervoederadditieven.

Diervoedercontaminanten

Voor veel diervoedercontaminanten zijn maximaal getolereerde limieten (MLMaximaal getolereerde Limieten ) vastgelegd in Richtlijn 2002/32/EG. Diervoeders die meer van deze contaminanten bevatten, mogen niet verhandeld of gebruikt worden in de EU.

Nederlandse wetgeving

De Nederlandse diervoederwetgeving is grotendeels een omzetting van de EU voorschriften. De Wet Dieren geldt sinds 2013 en vervangt de Kaderwet Diervoeders en het bijbehorende Besluit Diervoeders en de Regeling Diervoeder 2010. Een overzicht van actuele Nederlandse en EU wetgeving vindt u op de site van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FNDFederatie Nederlandse Diervoederketen ).

Overige informatie

Het Bureau Diergeneesmiddelen van het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen (CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen ) regelt de toelating van diervoederadditieven in Nederland.

In Europa kunnen bedrijven zich vrijwillig verbinden aan aanvullende GMPgood manufacturing practice -eisen. GMP is een kwaliteitsborgingsysteem voor de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie. GMP+ International beheert het internationale GMP+ Feed Safety Assurance scheme, waaronder een lijst met productnormen voor stoffen in diervoeder.