Het Verdrag van Rotterdam gaat over internationale handel in gevaarlijke stoffen. Landen binnen het verdrag informeren elkaar over de gevaren en veiligheidsmaatregelen van gevaarlijke stoffen. Transport van deze stoffen mag alleen na instemming van het importerende land. Dit wordt de ‘Prior Informed Consent ’ procedure genoemd.

De PICPrior Informed Consent -procedure voorkomt het transport van gevaarlijke stoffen zonder voorkennis van het ontvangende land. Het Verdrag van Rotterdam is ontstaan uit de vrijwillige PIC-procedure op initiatief van het UNEPUnited Nations Environment Programme en de FAOFood and Agriculture Organization van de Verenigde Naties . Ruim 150 landen zijn aangesloten bij het verdrag.

Welke stoffen?

Het Verdrag van Rotterdam omvat 51 stoffen, waaronder PCBspolychloorbifenylen , asbest, (methyl-)parathion, kwik en kwikverbindingen. Deze stoffen staan op de Annex III van het verdrag.  Voor deze stoffen is de PIC-procedure van toepassing.

Wettelijk kader

Het Verdrag is in de Europese Unie geïmplementeerd in Verordening (EGEuropese Gemeenschap ) 689/2008 voor de in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen. Ook de stoffen zijn in de verordening opgenomen. Wanneer de stoffen in het verdrag wijzigen, wordt de verordening aangepast.

Hoe komt een stof in het verdrag?

Deelnemende landen kunnen stoffen kandidaat stellen voor opname in het verdrag.  Vervolgens overlegt het Chemical Review Committee (CRCChemical Review Committee ) over het nomineren van stoffen. Het CRC legt haar aanbevelingen voor aan de Conference of the Parties (COPConference of the Parties ). De COP neemt een definitieve beslissing over opname van de stoffen in het Verdrag van Rotterdam.