De lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Het doel is de uitstoot van potentiële ZZS uit voorzorg te beperken.

Potentiële ZZS zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. De ZZS criteria zijn gebaseerd op artikel 57 van de REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Verordening (EGEuropese Gemeenschap ) 1907/2006. Lees meer over de ZZS criteria.

Doel en gebruik

Het bevoegd gezag kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt, om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële ZZS uitstoot. Zo kunnen bedrijven en vergunningverleners de emissie van potentiële ZZS uit voorzorg beperken.
Op de InfoMIL website staat informatie voor vergunningverleners en bedrijven over het toepassen van deze lijst.

Samenstelling lijst potentiële ZZS

De huidige potentiële ZZS lijst bevat 324 stoffen en stofgroepen. De keuze voor deze stoffen en stofgroepen is gebaseerd op beschikbare informatie rond de uitvoering van REACH. Daarvan zijn de volgende lijsten gebruikt:

  • Regulatory Management Option Analysis (RMOARegulatory Management Option Analyses )
  • EDEndocrine disruptor beoordelingslijst
  • PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch beoordelingslijst
  • Community Rolling Action Plan (CoRAPCommunity Rolling Action Plan )
  • Registry of Intentions (RoIRegistry of Intentions )

De nieuwste versie vindt u via de "Lijst potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen in zoeksysteem". Vanaf de update oktober 2020 vindt u de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies in het zoeksysteem. Stoffen kunnen van de lijst zijn verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd. 
In de notitie "Procedure samenstellen lijst potentiële ZZS" vindt u de aanpak bij het samenstellen van de potentiële ZZS lijst. In de notitie "Motivatie samenstellen lijst potentiële ZZS" staat de achtergrond en de motivatie voor de keuze van de gegevens waarop de lijst is gebaseerd.