De Maximale Residu Limiet (MRLMaximale Residu Limiet ) is het wettelijk toegestane maximale residu (restgehalte) van een stof in of op levensmiddelen.

MRL waarden vindt u op andere websites.

Levensmiddelen kunnen agrarische producten zijn zoals groente, fruit, vlees en melk, en verwerkte producten zoals rozijnen en yoghurt. Daar kunnen residuen (resten) in terecht komen van gewasbeschermingsmiddelenbiociden of diergeneesmiddelen. De MRL is een productnorm die wordt vastgesteld per werkzame stof-levensmiddel combinatie. Ook voor sommige omzettingsproducten (metabolieten) worden MRL's afgeleid als dat nodig is.

Doel van de MRL

Te hoge residuen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Door het vaststellen van MRL's is de voedselveiligheid te bewaken. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ) gebruikt MRL's om te controleren op misbruik van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen. Ook vergemakkelijken MRL's de internationale handel van levensmiddelen. Daarom worden binnen Europa de MRL's zoveel mogelijk gelijk gesteld. Wereldwijd gebeurt dat vooral via de Codex Alimentarius, een samenwerkingsverband van de  World Health Organization (WHOWorld Health Organization ) en de Food and Agriculture Organization (FAOFood and Agriculture Organization van de Verenigde Naties ).

Wettelijk kader

De Europese Commissie en de lidstaten kunnen MRL's vaststellen.
In Verordening ECEuropese Commissie 396/2005 zijn de Europees vastgestelde MRL's voor werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen opgenomen. Deze MRL's zijn ook te vinden in de EUEuropese unie Pesticiden database.
In Nederland zijn nationale MRL's voor biociden vastgelegd. Deze zijn opgenomen in de bijlagen van de Warenwetregeling Residuen van Bestrijdingsmiddelen.
Europees vastgestelde MRL's voor diergeneesmiddelen zijn opgenomen in Tabel I van Verordening (EU) 37/2010.

MRL en gewasbeschermingsmiddelen

De MRL wordt in de EU berekend als het maximale residu van een werkzame stof in een agrarisch product, dat verwacht wordt bij "goed landbouwkundig gebruik". Dat gebeurt alleen voor het "ruwe agrarische product". Dit betekent dat er een MRL wordt afgeleid voor appel, maar niet voor appelsap. Hetzelfde geldt voor MRL's voor dierlijke produkten: wel een MRL voor vlees, maar niet voor worst.
De berekende MRL wordt via een dieetberekening getoetst aan de toxicologische grenswaarden ADI en ARfD. Dit houdt in dat de inname van een agrarisch product, zoals bepaald in voedselconsumptiepeilingen, wordt vermenigvuldigd met de MRL. Als de waarde uit deze dieetberekening niet boven deze grenswaarden uitkomt, wordt de MRL vastgesteld en opgenomen in Verordening EC 396/2005. Alleen middelen waarvoor MRL's zijn vastgesteld, kunnen in de EU worden toegelaten. Lees meer hierover op de EU pesticiden pagina en via de EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid European Food Safety Authority.

MRL en biociden

In Verordening (EU) 528/2012 zijn handel in en gebruik van biociden in de EU geregeld. Wanneer een biocide in contact kan komen met voedsel en diervoeder, moeten in de toekomst ook wettelijke MRL’s worden afgeleid voor residuen van de werkzame stof. Omdat de MRL’s voor biociden tijdelijk zullen worden opgenomen in de contaminantenwetgeving, worden het mogelijk Maximum levels (MLMaximum Limiet 's) genoemd.
Sommige lidstaten stellen nu nog zelf de MRL’s vast per werkzame stof-levensmiddel combinatie.
Biociden worden vaak toegepast in de voedselverwerkingsindustrie. Daarom zullen in de toekomst MRL’s voor werkzame stoffen van biociden ook worden afgeleid voor verwerkte producten, zoals bijvoorbeeld softijs of bier.

MRL en diergeneesmiddelen

De EU stelt de MRL's vast voor de residuen van diergeneesmiddelen in dierlijke producten (zoals vlees, melk, eieren, honing) per werkzame stof-levensmiddel combinatie. Net zoals bij gewasbeschermingsmiddelen, worden geen MRL's afgeleid voor bewerkte vleesproducten. De MRL is gebaseerd op de ADI van een stof en een standaard dagelijks te consumeren "worst-case" voedselconsumptiepakket. Op de EMAEuropese Bureau voor de evaluatie van geneesmiddelen website vindt u de MRL's voor diergeneesmiddelen, en de samenvattingen van hun beoordeling, zie "EMA MRL assessment reports".

Diergeneesmiddel én gewasbeschermingsmiddel en/of biocide

Soms wordt een werkzame stof zowel in diergeneesmiddelen als in gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt. Bij het vaststellen van MRL's voor dierlijke producten wordt daar rekening mee gehouden. Dan wordt een deel van de maximale totale inname via voeding gereserveerd voor de inname van residuen via plantaardig voedsel.
Dierlijke producten kunnen naast diergeneesmiddelen ook gewasbeschermingsmiddelen en biociden bevatten. Dat kan doordat de dieren behandelde gewassen eten en door de behandeling van dieren en/of stallen met biociden. Daardoor kunnen er voor dezelfde stof in dierlijke producten verschillende MRLsMaximale Residu Limieten zijn afgeleid. In dat geval geldt uiteindelijk de hoogste MRL.